Skip to content
Regulatory

Delårsrapport kvartal 3, 1 juli – 30 september 2023

Juli – september 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 3,5 Mkr (3,1).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 6,0 Mkr (-17,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 Mkr (-35,3).

Januari – september 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 3,5 Mkr (4,6).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 18,7 Mkr (-63,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till -51,9 Mkr (-116,4).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet om syntetiska återköp av aktier och Pareto Securities AB, har via swapavtal, förvärvat 2 805 425 aktier. Styrelsen avser inom kort att kalla till extra bolagsstämma i syfte att minska aktiekapitalet genom indragning av de syntetiskt återköpta aktierna.

Peter Laveson, VD, kommentar:

“För vårt helägda dotterbolag Ivisys föreligger ett stort fokus på att leverera produkter från orderboken, och i september erhöll bolaget årets första slutgodkännande av en Pallet AI-installation från en svensk kund.”

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2023 kl. 8:30.

Athanase Innovation ABs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.