Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB den 8 mars 2024

Athanase Innovation AB höll extra bolagsstämma under fredagen den 8 mars 2024. Nedan huvudsakligt beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier i Athanase Innovation II Holding AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av överlåtelse av aktier i koncernbolaget Athanase Innovation II Holding AB till Athanase Innovation AB:s verkställande direktör Peter Laveson.

Överlåtelsen innebär att 137 281 D-aktier i Athanase Innovation II Holding AB, motsvarande 9,0910 procent av aktierna och 50,0002 procent av rösterna i bolaget, ska överlåtas till Peter Laveson. Överlåtelsen ska ske till kvotvärdet då marknadsvärdet för de aktier som överlåts bedöms motsvara kvotvärdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com 

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.