Skip to content
Regulatory

Kommuniké från extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB den 16 augusti 2023

Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 16 augusti 2023 extra bolagsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i syfte att kunna verkställa styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier.

MINSKNING AV AKTIEKAPITALET MED INDRAGNING AV SYNTETISKT ÅTERKÖPTA AKTIER SAMT FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 4 481 124 kronor med indragning av 2 987 416 aktier. Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram. Inlösenvederlaget ska uppgå till 16,8 kronor kontant per aktie, totalt 50 188 588,8 kronor vid inlösen av 2 987 416 aktier. Pareto Securities AB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 2 987 416 aktier på nu föreslagna villkor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 488 680,16 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier kommer bolagets aktiekapital uppgå till 46 570 056,70 kronor fördelat på 28 054 251 aktier.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT GENOMFÖRA SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.