Skip to content
Regulatory

Kommuniké från Athanase Innovation AB:s årsstämma den 8 maj 2024

Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 8 maj 2024 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner avseende bolagets resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2025. Stämman beslutade om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Stämman beslutade att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2025, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i syfte att kunna genomföra syntetiska återköp och indragning av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 2 953 472,31 kronor med indragning av 1 600 798 aktier.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 2 956 003,50 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB (“Pareto“) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram (“Återköpsprogrammet“). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Pareto ska vara berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier kommer bolagets aktiekapital uppgå till 46 586 615,16 kronor fördelat på 23 648 028 aktier.

Bemyndigande att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.