Skip to content

Extra bolagsstämma december 2023

Athanase Innovation AB höll under tisdagen den 12 december 2023 extra bolagsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med 4 657 005,5 kronor med indragning av 2 805 425 aktier.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 4 671 032,81 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB (”Pareto”) innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram (”Återköpsprogrammet”). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Pareto ska vara berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt efterföljande fondemission utan utgivande av nya aktier kommer bolagets aktiekapital uppgå till 46 584 083,97 kronor fördelat på 25 248 826 aktier.

Bemyndigande att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Athanase Industrial Partners förslag, om ändringar i den instruktion för valberedningen som antogs på årsstämman 2023.

Principerna för utseende av valberedningen ändras så att om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, dock behöver enbart aktieägare som äger 5 % eller mer i Bolaget tillfrågas. Vidare inkluderas ett förtydligande avseende den ägarinformation som avgör vilka aktieägare som tillfrågas vid utseende av valberedningen.