Skip to content
Regulatory

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

OKTOBER – DECEMBER 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 1,7 mkr (3,4 mkr).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till 12,0 mkr (1,7 mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,0 mkr (-9,2 mkr).

JANUARI – DECEMBER 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 6,4 mkr (7,1 mkr).
  • Värdeförändring från värdepapper uppgick till -51,8 mkr (15,0 mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -130,4 mkr (-33,1 mkr).

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

  • Konvertibel i Lifesum har konverterats till aktier motsvarande ett värde om 7 mkr.
  • Verksamheten i det amerikanska dotterbolaget Athanase Innovation Inc. är i gång och bedrivs från New York.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Athanase Innovation har genom dotterbolag ingått överenskommelse med Celina Fondförvaltning som innebär att Athanase Innovation säljer innehavd option gällande förvaltningsrätten av Celina Småbolagsfond. Försäljningen innebär att Athanase Innovation erhåller en ersättning om 11 Mkr och en total avkastning på investeringen om ca 20 procent.

PETER LAVESON, VD, KOMMENTAR:

Även 2023 ser ut att bli ett spännande år för bolag inom vårt investeringsuniversum. Vi ser med tillförsikt fram emot att göra nya investeringar i starka utmanare, globalt“.

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Laveson, VD
Telefon: +46 70 433 99 99
E-mail: peter@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION

Athanase Innovation är en investeringsfirma med exponering mot privata och publika innovationsbolag.